BTC Faculty List

 • Mr. ShivJee
 • Mr. Suresh Kumar Mishra
 • Mr. Krishan Kumar Singh
 • Mr. Lal Chand
 • Mr. Anil Kumar
 • Miss. Archana Rai
 • Mr. Ratnesh Kumar Mishra
 • Mr. Pavan Kumar Singh
 • Miss. Kumari Rubi Keshari
 • Miss. Vimla Senger
 • Mr. Ved Prakash
 • Miss. Kalyani Rai
 • Miss. Km Saroja Singh
 • Mr. Ajay Kumar Singh
 • Mr. Uday Bhan
 • Miss. Km Sangita Singh